KEMIN VASEMMISTOLIITON KUNTAVAALIOHJELMA 2021


PIENTEN PUOLELLA!
OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN KUULUU KAIKILLE!


Tänä keväänä valittavat
kuntapäättäjät tulevat määrittelemään, miten tulevaisuuden kuntien hyvinvointipalveluille, ympäristölle ja elinvoimalle käy.  Kuntapäättäjien tehtävänä on myös valvoa ja toteuttaa demokratian parhaita periaatteita; avoimuutta, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen on olennaisen tärkeää. Kemin tulevaisuus tulee rakentaa sosiaalisesti ja ekologisesti kuntataloudesta huolehtien.

Kemin Vasemmistoliitto puolustaa jokaisen kaupunkilaisen oikeutta hyvään elämään. Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että ikäihmisistämme pidetään hyvää huolta ja että yksikään lapsi ei joudu tuntemaan pelkoa koulupäivän aikana.

Tule rakentamaan kanssamme kaupunkimme tulevaisuutta

1. KOULUTUKSELLA JA SIVISTYKSELLÄ TASA-ARVOA JA HYVINVOINTIA


Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen ja kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimusten mukaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti lapset, jotka tulevat vaikeista olosuhteista, sekä lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi muu äidinkieli kuin ruotsi tai suomi.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa, että kunnan on järjestettävä paikka kaikille lapsille. Erityisesti vuoropäivähoidon kysyntä on kasvamassa ja Kemin on huolehdittava siitä, että vuoropäivähoidossa on paikkoja kaikille niitä tarvitseville perheille.

Varhaiskasvatusalan ammattilaiset pitävät huolta yhteiskunnan nuorimpien jäsenten hyvinvoinnista hyvin pienellä palkalla. Alaa vaivaava työvoimapula pitää ratkaista parantamalla työntekijöiden työhyvinvointia sekä työssä jaksamista, pitämällä ryhmäkoot mahdollisimman pieninä ja paikallisilla palkankorotuksilla. Varhaiskasvatusta ei saa yksityistää voittoa tavoitteleville toimijoille.

Lapsen ja nuoren pitää saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Henkilöstöresursseja tähän on oltava riittävästi. Päiväkodeille ja kouluille on luotava edellytykset tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä nuorisotyön ammattilaisten kanssa.

Oppilasryhmien koot on säilytettävä mahdollisimman kohtuullisina ja opettajaresurssit riittävinä koko peruskoulussa. Opettajien hyvinvointia ja jaksamista on tuettava. Koulussa on oltava tarpeeksi henkilöstöä. Näin turvataan parhaiten työrauha ja pystytään huomioimaan kaikkien lasten tarpeet.

Liian moni oppilas joutuu edelleen syrjinnän, kiusaamisen tai jopa väkivallan uhriksi. Kiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaan pitää tehdä töitä kouluissa ja oppilaitoksissa joka päivä. On äärimmäiseen tärkeää saada kaikkiin Kemin kouluihin aktiiviseen käyttöön kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma. Oppilaiden ja koko koulun henkilökunnan on osattava toimia kiusaamistilanteissa.

Lähikouluperiaate on tärkeä lähtökohta koulutukselliselle tasa-arvolle. Kemissä juuri tehty tukemamme päiväkoti- ja kouluverkkouudistus toteuttaa tätä periaatetta ja pidämme tärkeänä, että Karihaaran koulun saneeraaminen toteutetaan vaalikaudella.

Toisen asteen tutkinto on työelämän osaamisvaatimusten kasvun myötä nykypäivänä välttämättömyys kaikille nuorille. Vasemmistoliiton vuosia ajaman, ensi syksynä toteutuvan oppivelvollisuuden laajentamisen myötä on tarkoitus saada jokainen nuori suorittamaan toisen asteen tutkinto.

Nuorten hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että oppilas- ja opiskelijahuollossa on riittävästi resursseja ja nuoret pääsevät heille suunnattujen palvelujen pariin, kuten mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Kemissä tulee jatkaa lukion ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa oppiainekokonaisuuksia toisessa oppilaitoksessa sekä suorittaa kaksoistutkintoja.


2.
OIKEUS TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN ON JOKAISELLA


Jokaisen suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että terveyskeskuslääkärin tai muun tarpeen mukaisen ammattilaisen vastaanotolle pääsee korkeintaan viikossa ja maksutta. Terveyskeskusmaksu pitää poistaa ja hammaslääkärimaksuja alentaa.

Erikoissairaanhoidossa erikoislääkärien avovastaanottotarjontaa on laajennettava niin, että asukkaat voivat saada esimerkiksi tarpeelliset gynekologin, silmälääkärin, neurologin, geriatrin ja ortopedin tutkimukset ilman kalliiksi tulevaa hakeutumista yksityisille lääkäriasemille.

Kaikille alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottava kullekin sopivaa ja monipuolista maksutonta ehkäisyä.

Kemin on tarjottava toimiva asiakas- ja palveluohjaus erityisesti paljon apua tarvitseville ihmisille.

Kunnan on yhdessä valtion kanssa toteutettava terapiatakuu, joka takaa ihmiselle pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta.


Vanhushoivan
epäkohdat ovat vakava ihmisoikeusongelma. Jokaisen ihmisen on voitava luottaa siihen, että hänestä pidetään hyvää huolta silloin, kun omat voimavarat eivät enää riitä. Vaadimme, että Kemissä huolehdimme lain velvoittaman hoitajamitoituksen täysimääräisestä toimeenpanosta ja samalla parannamme kotihoidon laatua ja saatavuutta lisäämällä työntekijöitä ja panostamalla työhyvinvointiin. Kotiin vietäviä palveluita on kehitettävä, ja lääkärin kotikäyntien, kotikuntoutuksen ja viriketoiminnan pitää kuulua palveluvalikoimaan.

Kemin keskustaan suunniteltua Pruntsin ikäihmisten asuin- ja palvelukorttelia on kehitettävä monipuoliseksi ja muistiystävälliseksi palvelualueeksi. Alueen tulee toimia pilottina vanhusten asumisen laadun ja palvelujen monipuolisuuden kehittämiseksi. Korttelissa voimme tarjota pitkäaikaista välimuotoista yhteisöllistä asumista vaihtoehdoksi kotona asumiselle ja tehostetulle palveluasumiselle.

Päihdepalveluihin ja koko väestöön kohdistuvaan ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee laittaa riittävästi resursseja.  Palveluihin pääsemisen tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja esteetöntä.

Omaishoidon tuen tulee perustua tarpeeseen, ei kunnan budjettiin. Turvaamalla laadukkaita ja monipuolisia sijaishoitojärjestelyjä, esimerkiksi hoidettavan omassa kodissa, voidaan kannustaa omaishoitajia pitämään heille kuuluvia vapaita.

Vammaispalveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti niin, että eri-ikäisille ja eritarpeisille ihmisille on tarjolla heille sopivia palveluita. Vammaisten on päästävä osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon.

Kaikkialla on otettava huomioon esteettömyys, saavutettavuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kunnan vammais- ja vanhusneuvostoille tulee antaa oikeaa vaikutusvaltaa.

Kemi on perinteisesti ottanut vastaan kiintiöpakolaisia. Tätä toimintalinjaa on syytä jatkaa. Samalla tulee varmistaa, että uudet suomalaiset pääsevät mahdollisimman sujuvasti kiinni arkeen Kemissä.

 

Perheen kokonaisvaltainen tukeminen on paras tapa auttaa tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Palveluiden saavutettavuus ja oikea-aikaisuus on tärkein keino huolehtia siitä, että ongelmat eivät ehdi kehittyä liian vakaviksi. Kemissä on toteutettava lapsiperheiden tueksi perhekeskuksen toimintamalli, joka tarjoaa laajasti matalan kynnyksen palveluita. Toimia on suunnattava erityisesti toimeentulo- ym. vaikeuksissa eläville lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jolla tuetaan perheiden jaksamista ja arjessa selviytymistä. Kemin on huolehdittava siitä, että kotipalvelua on helposti saatavilla kaikille perheille.

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Kemissä on taattava laadukkaat, oikea-aikaiset ja riittävästi resursoidut ennaltaehkäisevät lastensuojelupalvelut. Lastensuojelussa on lisättävä lasten ja nuorten osallisuutta niin heidän omissa asioissaan kuin palveluita suunniteltaessa. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta on ehkäistävä työoloja parantamalla.


Nuorisotyön palveluita pitää entistä enemmän viedä työntekijöiden jalkautumisen avulla osaksi nuorten arkea sekä verkkoon ja sosiaalisen median alustoille. Etsivän nuorisotyön palveluiden saatavuus on turvattava riittävillä resursseilla.

Hyvinvointipalveluiden tuottaminen julkisina palveluina säilyttää kansalaisten demokraattisen päätäntävallan niiden sisällöstä sekä vähentää valvonnan ja siihen liittyvän byrokratian tarvetta. Ennen kaikkea julkinen palvelutuotanto varmistaa sen, että yhteiset verovarat menevät palveluiden tuottamiseen eivätkä monikansallisten yrityskonsernien voittoihin tai veroparatiiseihin.

Kunnalla voi joskus olla tarvetta täydentää omaa palveluvalikoimaansa esimerkiksi yhdistysten tai yksityisten yritysten tuottamilla palveluilla.

Laajat ulkoistukset tai kunnallisten palveluiden yhtiöittämiset ovat kuitenkin usein keino säästää rahaa henkilökunnan jo valmiiksi pienten palkkojen ja työehtojen kustannuksella. Ulkoistamissopimukset synnyttävät lisää kustannuksia, kun kuntien pitää valvoa laatua ja sopimusten toimeenpanoa, ja liian monesti yritykset ovat hakeneet voittoja palvelun laadun kustannuksella. Kemin Vasemmistoliitto on vastustanut viime vaalikaudella toteutettua terveyspalveluiden ulkoistusta Mehiläiselle. Vastustamme myös tulevalla valtuustokaudella kunnan päätäntävallan luovuttamista monikansallisille suuryrityksille julkisten palveluiden järjestämisessä.

Valmistaudumme sote-uudistukseen liittyvien hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen vuonna 2023. Näemme, että uudistuksen yhteydessä kaupungin on turvattava hyvinvointialueen tarpeet niin palvelutuotantoon kuin kaavoitukseenkin liittyen.


3.
KUNNAT ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISIJOINA

Ulkoliikunnan harrastamista voimme tukea Kemissä kehittämällä kävely- ja pyöräväyliä.

Välttämättömän henkilöautoliikenteen muuttaminen mahdollisimman suuressa määrin sähkö- ja kaasukäyttöiseksi on tärkeä keino pienentää sen päästöjä. Kemissä tulee laatia suunnitelma tankkaus- ja latausverkoston laajentamisesta.

Energiatehokas rakentaminen ja rakennetun ympäristön päästöjen vähentäminen ovat keskeisessä osassa, kun Suomi siirtyy kohti hiilineutraaliutta. Olemassa olevien rakennusten elinkaaren päästöjä tulee vähentää vaihtamalla lämmitysratkaisut kestävämmiksi sekä tekemällä energiatehokkuusinvestointeja. Erityisen tärkeää on panostaa kestävien energiamuotojen valintaan ja energian käytön vähentämiseen.

Kemissä on tehty viime vuosina julkisesta sektorista suunnannäyttäjä, joka toimii edelläkävijänä puurakentamisen käytössä. Tätä linjaa tulee jatkaa.

Kunnallisissa energiayhtiöissä pitää luopua kivihiilen ja turpeen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja korvata energiantuotanto ensisijaisesti polttoon perustumattomilla ratkaisuilla. Hukkalämmön ja lämpöpumppujen hyödyntäminen, lämpövarastot sekä geotermisen lämmön hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia lämmöntuotantoon.

Luonto- ja lähimatkailun sekä luontaiselinkeinojen merkitys pandemian jälkeisessä maailmassa tulee korostumaan ja on keskeisessä roolissa, kun torjutaan ilmastonmuutosta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kaupungin tulee tukea tätä kehitystä, kuten myös Perämeren kansallispuiston kehittämistä ja sen opastusta Kemin sisäsatamassa.

Suojellut maa-alueet ja metsät ovat yksi tärkeimmistä tavoista huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Lisätään kuntien omistamien metsien suojelua määrätietoisesti paikallisten luonnonsuojeluverkostojen ja luontoselvitysten mukaisesti. Resursoidaan luonnonsuojelualueiden ylläpitoa riittävästi ja ennallistetaan suojelukohteita. Kaavoituksessa on huomioitava luontoarvot ja riittävät ekologiset käytävät eläinten turvalliseen siirtymiseen paikasta toiseen.


4. KESTÄVÄÄ ELINVOIMAA! 


Kemin kaupungin on alueensa merkittävimpänä työnantajana
toimittava vastuullisesti ja esimerkillisesti suhteessa työntekijöihinsä. Palkkatasa-arvo, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi eivät ole tehokkaan työn vastakohtia vaan sen edellytyksiä ja arvoja itsessään. Kunnan työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita, ja heidän roolinsa työn järjestämisessä on olennainen. Työn osallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi edistämällä erilaisia itseohjautuvuusmalleja. Kunnallisten yhtiöiden osalta henkilöstön oikeutta edustukseen yhtiöissä pitää seurata aktiivisesti ja toteuttaa edustus hallitustasolla myös vähintään 25 henkilöä työllistävissä yhtiöissä.

Päättäjien on myös huolehdittava, että kunnan omaan päätöksentekojärjestelmään ei sisälly ongelmallisia sidonnaisuuksia kunnan omistamien yhtiöiden ja vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden välillä. 

Hankintalain soveltamisessa on huomioitava hinnan lisäksi ympäristökysymykset, yhteiskuntavastuu ja työehdot.

Vastuullisena kuntana Kemi luottaa omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä.

Kunnilla on merkittävä rooli niin suoraan työllistäjinä kuin paikallisten työmarkkinoiden edistäjinä. Parhaimmillaan kunnan toiminta voi mahdollistaa paitsi työllisyysasteen kasvun myös perinteisesti vaikeasti työllistyneiden ryhmien työllisyyden laajenemisen. Hyvin toimiva kunta on alueen elinkeinojen moottori.

Vasemmistoliitto tukee erityisesti pieniä yrityksiä, yksinyrittäjiä ja ammatinharjoittajia heidän tärkeässä tehtävässään. Kemissä näiden yritysten merkitys on suuri. Pienet yritykset ja yksinyrittäjyys tarjoavat monipuolisia työllistymismahdollisuuksia alueen ammattiin valmistuville ja muualta muuttaville nuorille. Luovien alojen yritykset tukevat myös osaltaan Kemiä kulttuurikaupunkina.

Yhteiskunnallisten yritysten suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina. Nämä yritykset käyttävät yli puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa kehittämiseen. Kunnan on tuettava yhteiskunnallisia yrityksiä tarjoamalla neuvontaa sekä erityisen lupaavissa hankkeissa alkuvaiheen rahoitusta tai muuta tukea.

Hyvät peruspalvelut ja sijoittaminen koulutukseen ovat parasta elinkeinopolitiikkaa. Osaavan työvoiman saatavuus on elinehto kuntien kestävälle elinvoimalle. Sivistyspalvelujen riittävät resurssit ja erityisesti ammatillisen toisen asteen toimintaedellytysten turvaaminen ovat keskeisiä osia elinvoiman rakentamisessa.

Valtuustokauden aikana toteutuu Metsä Fibren suuri biotuotetehdas. Tehtaan rakentamishanke tuo Kemille erittäin merkittävän kasvusysäyksen. Tämä vaihe tulee kyetä hyödyntämään niin, että kaupungin elinkeinoelämä ja asuminen saavat pysyviä myönteisiä vaikutuksia investoinnista. Hyvät palvelut turvaavat Kemin vetovoiman työ- ja asuinpaikkana ja tukevat siten kaupungin taloutta ja elinvoimaa. Se myös lisää uusien yritysten halukkuutta sijoittua pysyvästi Kemiin. Sen edesauttamiseksi lisäkeinoja voivat olla esimerkiksi kaavoitus, uudenmuotoinen asuntokanta sekä kaupungin perus- ja kulttuuripalvelut.


5.
HYVINVOINTIA TAITEESTA, LIIKUNNASTA JA SIVISTYKSESTÄ


Kemin Vasemmisto on ollut rakentamassa ja haluaa edelleen tukea Kemiä vankkana kulttuurikaupunkina. Niukoista taloudellisista voimavaroista huolimatta kulttuuriin sijoitettu raha on parhaita yhteiskunnallisia investointeja. Erityisesti kun pandemia helpottaa, kulttuuripalvelujen tarve kasvaa ja kulttuuri luo polkuja ihmisten selviytymiseen kriisistä.

Oikeus harrastamiseen, taiteeseen ja omaehtoiseen toimintaan on perustavanlaatuinen hyvän elämän rakennuspalikka, jonka tukemisessa kunnilla on käytössään paljon mahdollisuuksia. Kemissä on huolehdittava, että vapaan kentän toimijoille on tarkoituksenmukaisia työskentely- ja toimitiloja.

Kirjastot ovat yhteiskunnan kulmakiviä. Ne ovat esimerkki palvelusta, joka tuottaa hyvinvointia ja edistää aktiivista kansalaistoimijuutta tulotasosta riippumatta. Kemin kirjastoa kehitetään edelleen laaja-alaisena tiedon, jakamistalouden ja sosiaalisen kohtaamisen keskuksena. Kirjastotoimea resursoidaan riittävästi niin, että voidaan taata kirjastopalveluiden saatavuus kaikille.

Teatteri ja orkesteritoiminta ovat kaupungin kulttuuritarjontaa, joka ulottaa vaikutuksensa kuntarajojen yli. Kemin Vasemmistoliiton mielestä niiden toiminta on turvattava ja aidosti haettava yhteistyötä seudun muiden toimijoiden kanssa näiden kulttuuripalveluiden kehittämiseksi.

Nuorten liikuntaharrastus ei saa olla kiinni varallisuudesta. Kuntien pitää tarjota liikuntapaikat maksuttomasti alle 25-vuotiaiden liikuntaan ja urheiluun.

Liikuntapaikkojen käyttöä tulee mahdollistaa iltapäivisin, illalla ja viikonloppuisin sekä ympärivuotisesti. Kuntien tulee laatia virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet, jotka huomioivat myös, että eri sukupuolille suunnatut vuorot saavat tasa-arvoisesti aikaa ja ajankohtia. Kuntien tiloja pitää tarjota kansalaisjärjestöjen ja vapaa-ajan toimintaa tuottavien järjestöjen käyttöön maksutta.

Kemin laadukkaalle ja kiitetylle nuorisotyölle tulee taata riittävät resurssit niin toiminnan kuin tilojenkin suhteen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi työskentelevän, monipuolisia taide- ja kulttuuripalveluja tarjoavan Kemi Factorin sekä nuorten bänditoimintaa tukevan Rock Academy Kemin toimintaa tulee kehittää.

Vapaan sivistystyön merkitys oman osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin mahdollistajana on suuri. Kivalo-opiston resurssit on turvattava myös jatkossa.