7. loka, 2021

Keskusteleva ja hyvähenkinen valtuusto


Kemin uuden kaupunginvaltuuston kolmas kokous pidettiin maanantaina 4.10. Kokouspaikkana oli pitkästä aikaa kaupungintalon valtuustosali, joka oli ainakin allekirjoittaneelle mieleistä ja tuntui olevan hyvä asia myös monien muiden mielestä.

Ennen varsinaista valtuuston kokousta pidettiin valtuuston strategiaseminaari, jossa jatkoimme Kemin kaupungin strategian päivittämistä nykyhetkeen. Strategia uudistettiin vuosina 2017-2018 ja se on pääpiirteissään vielä varsin toimiva ja hyvä. Pienellä päivityksellä ja tiivistämisellä saamme siitä hyvän työkalun kaupungin toiminnan ja päätöksenteon ohjenuoraksi vuoteen 2025 saakka.

Varsinaisen valtuuston kokouksen ensimmäisenä varsinaisena pykälänä oli Peurasaaren asemakaavan muutos. Valtuustoa keskustelutti, miksi asemakaavan valmistelu on kestänyt näin kauan. Asemakaavan muutos on alun alkaen tullut vireille jo 19.12.2016 olleen kaupunginhallituksen kokouksen kaavoituskatsauksen myötä. Keskustelussa tuli ilmi, että viivytys kaavan loppuun saattamisessa liittyi muun muassa Kemin Energia ja Vesi Oy:n lähitulevaisuudessa rakenteille tulevaan vedenpuhdistuslaitokseen ja sen vaatimiin suojaetäisyyksiin, jotka oli kaavassa huomioitu. Viivytystä oli aiheuttanut myös alun perin kaavamuutosalueella sijainneen pienteollisuusalueen mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset. Näistä syistä muutoksen alla olevia kaava-alueita oli jouduttu pienentämään. Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan.

Seuraavana pykälänä oli paljon keskustelua herättänyt Kemin Matkailu Oy:n anomus kaupungin rahoituksesta Sammon telakointiin ja nykyisen kaupungin antolainan takaisinmaksuohjelman muutoksesta. Esityslistassa olleen esittelytekstin mukaan Kemin Matkailu Oy anoo kaupungilta rahoitusta Jäänmurtaja Sammon telakoinnista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Telakointikustannukset tulevat yhtiön mukaan olemaan minimissään 350 000 euroa ja maksimissaan arviolta vuoden 2019 telakointikustannusten verran eli 650 000 euroa. Yhtiö maksaisi anotun lainan takaisin risteilytuloilla ja mahdollisella valtiokonttorilta saatavalla kustannustuella.

Tämän lisäksi yhtiö anoo nykyisen kaupungin myöntämän, 31.12.2021 erääntyvän, 500 000 euron antolainan takaisinmaksuaikaan muutosta siten, että yhtiö lyhentää lainaa kaupungille viiden vuoden aikana aina, kun yhtiöllä on siihen taloudellisia edellytyksiä, ja vuosittaista koronmaksua.

Arvatenkin tämä pykälä aiheutti vilkkaimman keskustelun, jossa esitettiin mm. huoli koronan runteleman matkailuyhtiön kyvystä selvitä veloistaan. Esittelemässä ja vastaamassa kysymyksiin valtuuston kokouksessa oli paikalla Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Susanna Koutonen. Koutosen mukaan matkailuyhtiö kykenee selviytymään tulevista maksuistaan, mikäli maailma ja Suomi avautuu edes joiltakin osin kansainväliselle turismille ja liiketoimintaa päästään pyörittämään. Tähän olennaisena osana liittyy Kemiläisen matkailun kruununjalokiveksi kiitelty matkailujäänmurtaja Sampo, jonka telakointikuluihin nyt päätettävissä ollut laina-anomus nimenomaisesti liittyi.

Perussuomalaisten Hannu Peurasaari esitti pykälän pöydällepanoa, jotta olisi selvitetty vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia. Allekirjoittanut esitti Kokoomuksen Marja-Leena Laitisen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa, sillä tämän kaltainen rahoitusmalli on omistajaohjauksen mukainen. Suoritettiin nimenhuutoäänestys ja esitys asian käsittelyn jatkamisesta voitti äänin 38 – 5.

Pitkähkön keskustelun päätteeksi kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti myöntää Kemin Matkailu Oy:lle lisälainan päätösehdotuksen mukaisesti.

Valtuustolle tuotiin tiedoksi myös tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma, jonka painotuksista kiiteltiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa, Vasemmistoliiton Sari Ekorrea.

Vielä viimeisiä luottamushenkilöpaikkoja nimettiin ja Perämeren jätelautakunnan varajäseneksi valittiin Iida Vahtola ja poliisien neuvottelukuntaan varajäseneksi valittiin Jaana Viitala.

Pykälänä oli myös Vasemmistoliiton entisen valtuutetun Pertti Henttisen alulle panema aloite sulavesien johdattamisesta mereen rakennuskohteista. Yhdyskuntatekniikan aloitteen pohjalta antama lausunto oli Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja myös Pertti Henttisen mielestä hyvä ja hienoa, että sulamisvesien ohjaamiseen kiinnitetään jatkossa tarkempaa huomiota.

Valtuuston kokous oli jälleen miellyttävän keskusteleva ja hyvähenkinen. Toivottavasti näin myös jatkuu ja yhteistyö puolueiden välillä sujuu.

 

Syysterveisin

Mikko Koivulehto
Valtuutettu
Kemin Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja.