Kemin Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma 2017

Kaupunginvaltuustossa vaikutetaan arkisiin asioihin. Terveyskeskusmaksut, oikeus päivähoitoon ja sen hinta, asuntojen, yritysten ja teiden kaavoittaminen tai vaikkapa kunnan tarjoamat työpaikat ovat asioita, joista päätetään kaupunkien ja kuntien valtuustoissa. Edellä mainittujen asioiden järjestäminen on kunnan tehtävä ja sen tarkoitus on sujuvoittaa ja helpottaa meidän kuntalaisten elämää.

Kemin Vasemmistoliiton tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille laadukkaat ja toimivat palvelut ja varmistaa kaupungin asuinalueiden viihtyisyys, mukaan lukien hyvin toimivat vesi-, sähkö- ja tieverkostot - kohtuulliseen hintaan.

 

#1 Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus

Vasemmistoliiton tavoitteena on maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus. Vasemmistoliiton ansiosta Kemissä on säilytetty oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ja ryhmäkoot on säilytetty sellaisina, jotka ovat järkeviä niin päiväkotilasten, heidän vanhempiensa kuin päiväkotien henkilökunnankin kannalta.

Kemin Vasemmistoliitto työskentelee sen puolesta, että:

 • Jokaisella kemiläisellä lapsella on oikeus subjektiiviseen päivähoitoon.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pysyvät ennallaan.
 • 3-5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Kemissä on järkevä ja hyvin toimiva koulu- ja päiväkotiverkosto, joka on kaikkien kaupunkilaisten helposti tavoitettavissa.
 • Tasa-arvoinen perusopetus turvataan Kemissä.
 • Kouluja pitää resursoida riittävästi siten, että ryhmäkoot pysyvät riittävät pieninä ja kaikille riittää laadukkaita koulutarvikkeita.
 • Kaikilla koululaisilla on pääsy terveydenhoitajan, kuraattorin ja muiden tarvitsemien palveluiden pariin.
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1.-2.- luokkalaisille. Lisäksi 3.-4. luokkalaisille tarjotaan iltapäivätoimintaa tai kerhotoimintaa kouluilla tai lähiympäristössä. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut tulee porrastaa tulosidonnaisesti.
 • Kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille taataan paikka toisen asteen koulutuksessa. Aloituspaikkoja pitää olla riittävästi suhteessa kaupungin nuorisomäärään.
 • Kemissä otetaan käyttöön maksuttomat lukion oppikirjat esimerkiksi panttijärjestelmällä.
 • Kemissä tehdään korjausvelkaohjelma ja sisäilmaongelmista kärsivät tilat (esim. homekoulut) remontoidaan.


#2 Hyvät sote-palvelut kaikille


Vasemmistoliitto on Kemissä vaikuttanut keskeisesti sosiaali- ja terveyspuolen asiakasmaksujen maltillistamiseen sekä vanhusneuvolan toiminnan jalkauttamiseen koko kaupungin alueelle. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. Kemin väestön ikääntyessä ja sairastavuuden lisääntyessä on ikäihmisten palvelut pidettävä kunnossa. Esimerkiksi lääkärin vastaanotolle on päästävä mahdollisimman nopeasti - viivästykset tulevat kalliiksi - ja potilaiden sairaudet pahenevat.

Kemin Vasemmistoliitto työskentelee sen puolesta, että:

 • Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa ja ne tuotetaan laadukkaasti ja julkisin verovaroin.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät maltillisina, terveyskeskusmaksut poistetaan.
 • Kemi tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Käytäntö säästää kokemusten perusteella rahaa ja parantaa nuorten terveyttä.
 • Kemissä otetaan käyttöön hyvinvointineuvola, jossa on sosiaalialan ja psykiatrisen hoitotyön ammattilaisia. Periaatteena on varhainen apu ja ennaltaehkäisy sekä kodinhoidon ja perhetyön tuominen osaksi kaupungin yleispalveluja.
 • Taataan helposti saatavilla olevat  mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut.
 • Lastensuojelupalvelut vastaavat lapsen ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin ajoissa.
 • Kaikille ikäihmisille turvataan riittävä hoito ja arvokas vanhuus.
 • Omaishoitajien asemaa on parannettava omaishoidon tukea korottamalla ja järjestämällä lomituspalvelut kuntoon. Omaishoidon kehittäminen on taloudellisesti järkevää ja inhimillisesti arvokasta.

 

#3 Parempi työllisyys ja hyvät työehdot

Kaupungin taloutta on seurattava tarkasti - kuten on tehtykin. Vasemmistoliiton mielestä kuitenkin säästöpolitiikkaa tulee hoitaa taiten. Talouspolitiikan kulmakivinä pitää olla tasapainon ohella julkisten palveluiden turvaaminen, kaupunkilaisten palvelujen tasapuolisuus ja helppo saatavuus.

Työ on parasta ennaltaehkäisyä. Kaupunki voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa työllisyyden parantumiseen.  Hyvä työllisyystilanne lisää verotuloja ja siten tukee palveluiden järjestämistä kunnassa. Kemin Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että myös kaupungin työntekijöiden työehdoista huolehditaan. Työntekijöiden on tultava palkallaan toimeen.

Kemin Vasemmistoliitto työskentelee sen puolesta, että:

 • Kaupungin tulee ottaa aktiivinen rooli erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien työllistämisessä. Työllistämistoimet tulee ulottaa mahdollisimman monelle alalle ja kaikille koulutusasteille.
 • Alle 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät työllistetään kaupungin toimesta (työllistymistakuu).
 • Kaupungin tulee työnantajana huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja turvata hyvät työehdot.
 • Kaupungin taloutta sopeutetaan järkevällä tavalla, mikäli siihen on tarvetta.
 • Kemiin luodaan myönteinen yritysilmapiiri ja kaupunki on omalta osaltaan edistämässä uusien työpaikkojen syntymistä.
 • Pienyrityksiä pitää tukea tarjoamalla erilaisia yrityspalveluita sekä huomioimalla niiden mahdollisuudet myös kaupungin kilpailutuksissa.
 • Kemi painottaa hankinnoissaan työllisyys-, laatu- ja vastuullisuusnäkökohtia. Paikallisia tuottajia on suosittava lain mahdollistamissa puitteissa.
 • Kemi järjestää palvelunsa pääsääntöisesti omana tuotantonaan ja välttää tarpeetonta yhtiöittämistä.

 

#4 Jokainen kaupunkilainen on tärkeä

Kemin Vasemmistoliitto on ollut vaikuttamassa vähävaraisten ruokajakelun järjestämiseen. Tätä toimintaa on jatkettava, sillä köyhyys ei ole suinkaan vähenemässä, vaan päinvastoin lisääntymässä maamme keskustavetoisen hallituksen toimenpiteiden vuoksi.

Kemi on vuodesta 1988 huolehtinut omalta osaltaan pakolaisten auttamisesta, aluksi vietnamilaisten vastaanottamisessa Kemiin. Maahanmuuttajat ovat monella tavalla piristäneet kaupunkiamme. Näkyvänä osana on ollut etnisten ravintoloiden perustaminen.

Kemin Vasemmistoliitto työskentelee sen puolesta, että:

 • Erityisesti heikommassa asemassa olevista on huolehditaan.
 • Kaupungissa järjestetään mahdollisimman paljon avoimia keskustelutilaisuuksia kaupunkilaisille.
 • Kaupunki tekee säännöllisesti kuntalaiskyselyitä, jotta kaupunkilaiset saadaan mukaan päätöksentekoon.
 • Kaupungin nettoinvestointien summasta varataan 1 % ns. osallistavaan budjetointiin. Kaupunkilaiset saavat itse ehdottaa kohteita, johon rahaa käytetään.
 • Lähidemokratiaa on kehitettävä eri kaupunginosissa pidettävien tilaisuuksien avulla.
 • Pakolaisten vastaanottokiintiö on sopivalla tasolla. Kemi pystyy ottamaan vuosittain vastaan muutaman kymmenen hädänalaista.
 • Kemi on turvallinen jokaiselle kaupunkilaiselle.

Kemin Vasemmistoliitto katsoo, että monikulttuurisuus on isänmaallisuutta ja rasismille on sanottava ehdoton ei.

Kemin tekemät panostukset matkailuun ovat olleet oikeita. Matkailu on kehittymässä myönteisesti ympärivuotiseksi toiminnaksi. Kemin Matkailu Oy tulee toimeen omillaan ja verovarojen käyttöä siihen on voitu vähentää. Matkailun työllistävät vaikutukset ovat kasvaneet. Paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä lisääviä toimia on edistettävä mm. Kiikelin ulkoilualueen ja Selkäsaaren palveluita kehittämällä. Rantabulevardi Mansikkanokalta Kiikeliin täydentää ulkoilureittien verkostoa.

 

#5 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Vasemmistoliitto on ollut rakentamassa Kemistä kulttuurimyönteistä kaupunkia, mitä pidetään yhtenä Kemin vetovoimatekijänä. Kemiä arvostetaan omaleimaisena ja vahvana kulttuurikaupunkina ympäri Suomea. Kemin Vasemmistoliiton mielestä kulttuuriin satsaaminen on tärkeää esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä.  Siinä oma tärkeä roolinsa on esimerkiksi niin Kemin kaupunginteatterilla, -orkesterilla ja -kirjastolla unohtamatta museoita.

Kemin Vasemmistoliitto haluaa säilyttää Kemin laadukkaat ja helposti saatavilla olevat kulttuuripalvelut ja kehittää niitä edelleen. Sama pätee Kemin hyviin mahdollisuuksiin eri liikuntalajien harrastamisessa.  Jokaiselle kemiläiselle on taattava mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.

Kemin Vasemmistoliitto työskentelee sen puolesta, että:

 • Kemissä säilyvät laadukkaat ja helposti saatavat kulttuuripalvelut.
 • Jokaisella kemiläisellä on mahdollisuus eri liikuntalajien harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen.
 • Eri urheilulajien edistäminen oltava tasapuolista. Kaikki liikuntapaikat, esimerkiksi hiihtolatuverkosto on  pidettävä toiminnassa ja hyvässä kunnossa.
 • Alle 18-vuotiaille saadaan maksuttomat liikuntavuorot. Myös seniorit, työttömät ja muut pienituloiset saavat alennuskortin tai maksuttomat liikuntapalvelut käyttöönsä.
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan mahdollisuus harrastaa vanhempien varallisuudesta riippumatta (harrastustakuu).
 • Liikuntasalit varataan kuukausittain perheille vapaaseen liikuntaan vanhempien vastuulla lisäämään yhteisöllisyyttä ja liikunnan iloa.
 • Lähiliikuntapaikkoja lisätään ja ne pidetään hyvässä kunnossa.
 • Kemiin taataan toimivat tilat nuorisotoimelle, jotta nuorille saadaan tekemistä ja toimintaa ohjatusti.
 • Yleishyödyllisille järjestöille mahdollistetaan kaupungin tilojen maksuton käyttö silloin kun tilat eivät ole varsinaisessa käytössään, esimerkiksi ilta-aikaan.
 • Lisätään Kemissä yhteisöllisyyttä yhteisillä tiloilla ja julkisten tilojen avoimuudella kaikille, esimerkiksi lainaamalla nuorisotiloja päiväsaikaan eläkeläisjärjestöille.